free web site hit counter
داک پدیا | ارائه مطالب آموزشی | مقالات | پایان نامه ها

علوم تربیتی

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه

نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

عوامل موثر بر کارایی کارکنان آموزش و پرورش

عوامل موثر بر کارایی کارکنان آموزش و پرورش

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه عوامل موثر بر کارایی کارکنان آموزش و پرورش به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسی گرایش جوانان به شبکه های ماهواره

بررسی  گرایش جوانان به شبکه های ماهواره

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی گرایش جوانان به شبکه های ماهواره به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران

بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي  قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي قانون اساسی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایران به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان دوره ابتدايي

بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي  رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان دوره ابتدايي

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان دوره ابتدايي  به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

اشتغال زنان وتأثیر آن بر اقتصاد خانواده

اشتغال زنان وتأثیر آن بر اقتصاد خانواده

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه اشتغال زنان وتأثیر آن بر اقتصاد خانواده به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, روانشناسی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی 0

روابط انساني و تعليم و تربيت

روابط انساني و تعليم و تربيت

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه روابط انساني و تعليم و تربيت به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۱۲, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم تربیتی 0

پایان نامه : بررسي رابطه افسردگي ووزن در بين جوانان دختر حدود سني ۲۵تا ۱۸

پایان نامه : بررسي رابطه افسردگي ووزن در بين جوانان دختر حدود سني  ۲۵تا ۱۸

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسي رابطه افسردگي ووزن در بين جوانان دختر حدود سني ۲۵تا ۱۸ به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۹, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم تربیتی 0

بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباط ان با فرهنگ سازمانی ای تی

بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباط ان با فرهنگ سازمانی ای تی

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباط ان با فرهنگ سازمانی ای تی به ادامه مطلب مراجعه کنید . [...]

فروردین ۹, ۱۳۹۷ hadic4 پایان نامه ها, علوم اجتماعی, علوم تربیتی, مدیریت 0