free web site hit counter
داک پدیا | ارائه مطالب آموزشی | مقالات | پایان نامه ها

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه به ادامه مطلب مراجعه کنید .

 

نقش فرهنگ سیاسی در فقدان قانون پذیری در جامعه

 

خلاصه :

چکیده:

مقدمه

نظم اجتماعي در هر جامعه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا دوام و قوام هر جامع ه اي به حفظ نظم اجتماعي آن جامعه بستگي دارد و نظم اجتماعي ميسر نخواهد ش د مگر اينكه هنجارهاي تعريف شدة جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عده اي هنجارهاي رسمي ي ك جامعه را ناديده بگيرند ما با وضعيت قانون گريزي روبه رو هستيم. وقتي عدة زيادي از افراد يك جامعه قوانين را ناديده بگيرند، در آن صورت قانون گريزي به مسئله اي اجتماعي تبديل خواهد شد . اين تحقيق، به روش فراتحليل، به تحليلي جامعه شناختي از عوامل مؤثر بر قانون گريزي )قانون گريزي نرم( مي پردازد . براي بررسي موضوع از دو دسته مطالعات اسنادي و تجربي در زمينة قانون گريزي استفاده شده است. دراين تحقيق با تأكيد بر رويكردي تلفيقي و چندعاملي، عوامل مؤثر بر قانون گريزي به عوامل زمينه اي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي تقسيم شده و مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادهايي براي افزايش قانو نمداري در جامعه ارائه شده است.

 

بيان مسئله

نظم اجتماعي از مهم ترين مفاهيم حوزة علوم اجتماعي است و به همين دليل، همواره دغدغة اصلي جامعه شناسان پرداختن به مقولة نظم يا بي نظمي اجتماعي بوده و هست (چلبي، ۱۳۷۵ )، زيرا بدون نظم، جامعه دچار نوعي آنومي يا آشفتگي اجتماعي خواهد شد. اساس نظم اجتماعي در هر جامعه مجموعه اي از ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است. با پايبندي افراد جامعه به قواعد اجتماعي است كه نظم اجتماعي در جامعه برقرار مي شود و تداوم مي يابد. پايبند نبودن به قواعد اجتماعي يا قانون گريزي در هر جامعه اي تا اندازه اي وجود دارد، اما در برخي موارد اين موضوع تبديل به مسئله اي اجتماعي مي شو د )رابينگتن، ۱۳۸۲ )

نظم اجتماعي در هر جامعه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعي آن جامعه بستگي دارد و نظم اجتماعي ميسرنخواهد بود مگر اينكه هنجارهاي تعريف شدة جامعه يا قوانين،

نوع فایل : WORD

فایل قابل ویرایش است

 

 

 

درباره نویسنده

دیدگاهی بنویسید