free web site hit counter
داک پدیا | ارائه مطالب آموزشی | مقالات | پایان نامه ها

داک پدیا – جهت دانلود پایان نامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی به ادامه مطلب مراجعه کنید .

 

نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

 

خلاصه :

چکیده:

چکيده:

آنچه آموزش و پرورش به دنبال آن است موفقيت دانش‌آموزان در فرايند يادگيري و كسب توانايي‌ها، مهارت‌ها، دانش و رسيدن به اهداف آموزش مي‌باشد. براي اين مهم، نيازمند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هستيم. ارزشيابي توصيفي يكي از راه‌هاي تحقق اين مهم است. .اين پژوهش، به منظور بررسی نگرش مدیران و  معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ایرانشهر نسبت به ارزشیابی توصیفی  و نقش آن در  یادگیریانجام شده است. جامعه‌ی آماري این پژوهش شامل كليه‌ی معلمان و مدیران زن و مرد دوره‌ی ابتدایی شهرستان ایرانشهرکه تعداد معلمان ۲۱۰۰ نفر و تعداد مدیران ۱۱۵ نفرمی باشد. حجم نمونه طبق جدول مورگان در گروه معلمان  ۳۴۱ نفر و برای مدیران ۹۵ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جنسیت انتخاب شد. براي جمع آوري داده ها، از ۲ پرسشنامه محقق ساخته  که داراي روايي و پايايي بالايي مي‌باشند، استفاده شده است .داده هاي بدست آمده از پرسشنامه ها ، با استفاده از  روش هاي آمارتوصيفي مانند فراواني و درصد و نيز روش هاي آمار استباطي مانند آزمون خی دو و t  تک نمونه‌ای  تحليل گرديد.يافته هاي پژوهش حاضر  نشان داد که از بين۹۰ نفر مدیر مورد بررسی در گروه نمونه، ۷ نفر(۸/۷ درصد) نسبت به ارزشیابی توصیفی نگرش منفی، ۴۲ نفر(۷/۴۶ درصد) نگرش بینابین و ۴۱ نفر(۶/۴۵ درصد) نگرش مثبت داشته‌اند و ۸ نفر(۹/۸ درصد) نسبت به نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری؛ نگرش منفی، ۴۸ نفر (۳/۵۳ درصد) نگرش بینابین و ۳۴ نفر(۸/۳۷ درصد) نگرش مثبت داشته‌اند. از بين ۳۳۳ نفر معلم مورد بررسی در گروه نمونه، ۵۵ نفر(۵/۱۲ درصد) نسبت به ارزشیابی توصیفی نگرش منفی، ۱۴۶ نفر (۸/۴۳ درصد) نگرش بنیابین و ۱۳۲ نفر(۶/۳۹ درصد) نگرش مثبت داشته‌اند و ۴۷ نفر(۱/۱۴ درصد) نسبت به نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری؛ نگرش منفی، ۱۷۶ نفر (۳/۵۳ درصد)  نگرش بینابین و ۱۱۰ نفر(۸/۳۷ درصد) نگرش مثبت داشته‌اند. می توان نتیجه گرفت که نگرش مدیران و معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزشیابی توصیفی و نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری دانش آموزان منفی بوده است.

 

کليد واژه ها :  نگرش، ارزشیابی توصیفی، یادگیری، مدیران،  معلمان،

نوع فایل : WORD

فایل قابل ویرایش است

 

 

 

درباره نویسنده

دیدگاهی بنویسید